ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ

ระเบียบการให้ยืมหนังสือ

         ห้องสมุดให้สิทธิการยืมเฉพาะเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น และให้ยืมได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยืมออกได้ บุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้ดังนี้
  หนังสือ  3 เล่ม  14 วัน  
  วารสาร            2 เล่ม  3 วัน  
  ซีดีและดีวีดี 4 แผ่น 14 วัน  


          สำหรับบุคคลภายนอกห้องสมุดไม่สามารถให้บุคคลภายนอกยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดได้ จึงได้ใช้วิธีให้นำไปถ่ายเอกสาร แล้วให้นำกลับมาคืนที่ห้องสมุดภายในวันเดียวกัน โดยแลกบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษาไว้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด