กฏระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด

กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

          เพื่อให้การเข้าใช้ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นไปตามระเบียบห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2537 จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด ดังต่อไปนี้

  1. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
  2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสำรวมกิริยามารยาทในการใช้ห้องสมุด
  3. ห้ามทำเสียงดังเป็นที่รบกวน หรือทำความรำคาญแก่ผู้อื่น
  4. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องรับผิดชอบทรัพย์สินหรือของมีค่าของตนเอง กรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
  5. ต้องใช้ทรัพยากรห้องสมุดภายในบริเวณที่ห้องสมุดกำหนดไว้ให้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
  6. ใช้ทรัพยากรห้องสมุดและทรัพย์สินส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ห้ามขีดเขียนหรือกระทำการใดๆ  ให้เกิดความสกปรกและชำรุดเสียหาย
  7. ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดจองที่นั่งอ่านโดยไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีสิทธิ์เก็บสิ่งของที่วางไว้ออก เพื่อให้ที่นั่งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดท่านอื่นๆ

 

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

  1. กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์ที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  2. สามารถมารับบัตรสมาชิกห้องสมุดได้ทันที
  3. สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์