ประวัติห้องสมุด

ประวัติของห้องสมุด

ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ณ บริเวณชั้น 2 ของตึกสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและต่อมาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้งานห้องสมุดมาอยู่ในสังกัดสำนักบริหารกลาง เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด" ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552

 

วัตถุประสงค์

 

 •  เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศทางด้านอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
 •  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมรายสาขาต่างๆ
 •  เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจ
 •  เพื่อเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับบุคคลภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มี 3 ระบบ ดังนี้

1. ระบบทศนิยมแบบดิวอี้ จะแยกหมวดหมู่ ดังนี้

 • 000  ความรู้ทั่วไป
 • 100  ปรัชญา
 • 200  ศาสนา
 • 300  สังคมศาสตร์
 • 400  ภาษา
 • 500  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และคณิตศาสตร์
 • 600  เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
 • 700  ศิลปะ วิจิตรศิลป์ และมัณฑนศิลป์
 • 800  วรรณคดี
 • 900  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

2. ระบบที่จัดทำขึ้นเอง มีทั้งหมด 10 อุตสาหกรรม ดังนี้

 • 000  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 • 100  อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร แร่
 • 200  อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูป
 • 300  อุตสาหกรรมสัตว์
 • 400  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  แก้ว พลาสติก ไม้แปรรูป และของเล่น
 • 500  อุตสาหกรรมรองเท้า เครื่องหนัง อัญมณี และสิ่งทอ
 • 600  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 700  อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • 800  ดัชนีอุตสาหกรรม, ภาวะอุตสาหกรรม, สถิติอุตสาหกรรม
 • 900  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

2.1 หมวดหมู่ DP คือหนังสือที่หน่วยงานต่างๆได้จัดส่งมาให้ อาทิเช่น สำนักงานสถิติ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

3. ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ OIE คืองานวิจัย ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำร่วมกับที่ปรึกษา บริษัทหรือ สถาบันต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

 • 3.1  แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา 
 • 3.2  แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
 • 3.3  ขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • 3.4  โครงการศึกษาและการวิจัยอุตสาหกรรม

และยังมีหมวดหมู่อื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการสืบค้น ดังนี้

 1. PL = แผนงาน
 2. PO = นโยบาย, วิสัยทัศน์, กฎ, ประเทศ
 3. LT = ทำเนียบ, รายนาม
 4. IN = เขตอุตสาหกรรมภาคต่างๆ เป็นต้น
 5. ST = สถิติ
 6. UA = พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, เอกสารสิ่งแวดล้อม, SMEs
 7. TA = กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานประจำ และสถาปนา, แผนยุทธศาสตร์ และผลงานกระทรวงอุตสาหกรรม