หมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด

หน้าที่ 1/2,ค้นพบทั้งสิ้น 39 รายการ

ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริงกิตินันท์ พลสวัสดิ์510 ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.รายละเอียด
เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiensแฮรารี, ยูวัล โนอาห์599.938ยิปซี กรุ๊ปรายละเอียด
ไอน์สไตน์หลุมดำและบิกแบง(ฉลับไพรัช ธัชยพงษ์ 530.092นามมีบุ๊คส์รายละเอียด
SPSS{47}FW (เล่มที่ 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สมการถดถอยชนิดต่างๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยวิยะดา ตันวัฒนากูล519.25หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายละเอียด
ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักคุงายะ501วีเลิร์นรายละเอียด
การวิเคราะหฺเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจวินัย พุทธกูล519มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียด
ลบเหลี่ยมไอน์สไตน์ 3จอห์น ลอยด์502อมรินทร์บุ๊ครายละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windowsชัชวาลย์ เรืองประพันธ์519.5มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายละเอียด
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSSธานินทร์ ศิลป์จารุ519.5ซีเอ็ดยูเคชั่นรายละเอียด
สถิติธุรกิจสรชัย พิศาลบุคร519.5วิทยพัฒน์รายละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัยชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์519.5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายละเอียด
การวิเคราะห์เชิงปริมาณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย519.5อมรินทร์พริ้นดิ้งแอนด์พับลิซชิ่งรายละเอียด
สถิติสำหรับการวิจัย แนวคิดและการประยุกต์ใช้ชัยวิชิต เชียรชนะ519.5จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัยรายละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรกัลยา วานิชย์บัญชา519.5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียด
ภาพถ่ายดาวเที่ยมกับอุทกภัยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี523.72สยาม เอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่งรายละเอียด
ศักยภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ520.20รายละเอียด
ศักยภาพแหล่งวัคถุดิบอัญมณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ520.19สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติรายละเอียด
โอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในอินเดียสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ520สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติรายละเอียด
ลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาดอัญมณีและเคื่องประดับเวียดนามสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ520สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติรายละเอียด
ความตกลงเขตการค้าเสรี สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุง)สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ520สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติรายละเอียด
1 | 21 | 2