ค้นหา 350 ค้นพบจำนวน 22 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1Reinventing Governmentเดวิด ออสเบอร์น350คู่แข่ง รายละเอียด
1การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลจิรประภา อัครบวร350พลพิมพ์รายละเอียด
2การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลพสุ เดชะรินทร์350สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
1การจัดการความรู้จิรประภา อัครบวร350คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
1การจัดการความรู้สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์350พลพิมพ์รายละเอียด
2การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ350คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
2การตลาดสำหรับภาครัฐจิรประภา อัครบวร350พลพิมพ์รายละเอียด
3การบริหารการเปลี่ยนแปลงบุษกร วัชรศรีโรจน์350ก.พลพิมพ์รายละเอียด
2การบริหารความเสี่ยงจิรประภา อัครบวร350สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
2การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายจิรประภา อัครบวร350พลพิมพ์รายละเอียด
2การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประยูร อัครบวร350คณะรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
1การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างจรรยาวิชาชีพสำหรับระบบราชการไทยอัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์(เทศะปุรณะ)350.001คณะกรรมการปฏิรูปราชการรายละเอียด
1การเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกอสร้างและบำรุงรักษาสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ350.709503สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการรายละเอียด
3ความคิดไร้ขีดจำกัดวิชัย อุตสาหจิต350คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
2ความรับผิดชอบต่อสังคมจิรประภา อัครบวร350คณะรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
2คิดก้าวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์350สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รายละเอียด
1คิดก้าวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์350สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์รายละเอียด
1คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ350สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายละเอียด
1คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาสำนักงานก.พ.35021 เซ็นจูรี่รายละเอียด
1ประเมินการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้นสุทธิ สินทอง350สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติรายละเอียด
2แผนที่ยุทธศาสตร์จิรประภา อัครบวร350คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษารายละเอียด
1แผนที่ยุทธศาสตร์พสุ เดชะรินทร์350ก.พลพิมพ์รายละเอียด