ค้นหา OIE03.48 ค้นพบจำนวน 4 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1Best Practices สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอOIE03.48สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรายละเอียด
1การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอOIE03.48สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกกรมแฟชั่น 2562สถาบันพัฒนาอุตนาอุตสาหกรรมOIE03.48รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่นปีงบประมาณ 2563สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอOIE03.48รายละเอียด