ค้นหา OIE04.15 ค้นพบจำนวน 5 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1หลักสูตรและเนื้อหาการฝึกอบรมทางเศรษฐศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเล่มที่1ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์OIE04.15รายละเอียด
1หลักสูตรและเนื้อหาการฝึกอบรมทางเศรษฐศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเล่มที่2ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์OIE04.15รายละเอียด
1เอกสารประกอบการฝึกอบรมทางเศรษฐศาสตร์ฉบับสมบูรณ์โครงการฝึกอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเล่มที่2ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์OIE04.15รายละเอียด
1โครงการฝึกอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์OIE04.15รายละเอียด
1โครงการศูนย์สารสานเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2560สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติOIE04.15รายละเอียด