ค้นหา OIE04.20 ค้นพบจำนวน 4 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1Executive Summary Project of the Performance Indicators Designing For Office of Industrial EconomicsPolicy and Management Development Institute Faculty of Political Science Chulalongkorn UniversityOIE04.20รายละเอียด
1บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยOIE04.20รายละเอียด
1รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยOIE04.20รายละเอียด
1รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดสำนักงานศูฯย์วัจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์OIE04.20รายละเอียด