ค้นหา OIE04.4 ค้นพบจำนวน 27 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
2การตีความข้อกหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารสถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.40รายละเอียด
1การตีความข้อกหนดตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.42รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการจัดทำแบบจำลองวิจัยเชิงนโยบายอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์OIE04.44รายละเอียด
2บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์OIE04.45รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2557สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2558สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย(ประเภทโครงการต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1บทสรุปผ้บริหาร รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่3สถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลังOIE04.47รายละเอียด
2รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์OIE04.45รายละเอียด
1รายงานการศึกษาแนวทางการปฎิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการไปใช้มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย(ประเภทโครงการต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานความก้าวหน้าครั้งที่2โครงการสร้างแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรมศูนย์บริการวิชาการเศษฐศาสตร์OIE04.46รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางความร่วมมือของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างไทย - จีนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์OIE04.4รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแนบโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย(ประเภทโครงการต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแบบ(เล่มที่ 1{47}2)โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2556สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแบบ(เล่มที่ 1{47}2)โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2557สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแบบ(เล่มที่ 1{47}2)โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2558สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแบบ(เล่มที่ 2{47}2)โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2556สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแบบ(เล่มที่ 2{47}2)โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2557สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์เอกสารแบบ(เล่มที่ 2{47}2)โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2558สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์แนวทางปฎิบัติที่ดีและข้อผิดพลาดด้านระบบบริหารงานคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารสถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.43รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ระยะที่3สถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลังOIE04.49รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2556สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2557สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2558สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย พ.ศ.2559สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย(ประเภทโครงการต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556สถาบันรับรองมาตฐานไอเอสโอOIE04.45รายละเอียด
2โครงการจัดทำแบบจำลองวิจัยเชิงนโยบายอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์OIE04.44รายละเอียด