ค้นหา OIE04.88 ค้นพบจำนวน 18 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1กฏกระทรวงแบบสอบถามและคู่มือการกรอกแบบสอบถาม ร.ง.8โครงกาศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่(ระยะที่2)มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ูมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
2บทสรุปผู้บริหารรายงานความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิฐอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ(สทอ.)ระยะที่1สถาบันการจัดการปัญญษภิวัฒน์OIE04.88รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่(ระยะที่2)มูลนิธิสถาบันวิจัยยโยบายเศรษฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1ภาคผนวก โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2 โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิฐอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงานเศรษฐกิจอุตสากรรมOIE04.88รายละเอียด
2รายงานความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิฐอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เล่ม1 ส่วนที่2 โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เล่มที่2 โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพมูลนิธิสถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพมูลนิธิสถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ(สทอ.)ระยะที่1สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์OIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่(ระยะที่2)มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉับสมบูรณ์ (Final report) เล่ม1 ส่วนที่ 1 โครงการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ูมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด