ค้นหา OIE04.8 ค้นพบจำนวน 20 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1Evaluation of The Implementation of Industrial Rstructuring Plan Budget Year 2004 Final Report Executive Summary สถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1กฏกระทรวงแบบสอบถามและคู่มือการกรอกแบบสอบถาม ร.ง.8โครงกาศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่(ระยะที่2)มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 1การประเมินผลโครงการทั่วไปสถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2การประเมินผลเชิงลึกโครงการการจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกส์สถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 3การประเมินผลเชิงลึกโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมสถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 4การเปลื่ยนแปลงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ IRPสถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 5โครงสร้างบริหารแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 6การประเมินผลการดำเนินโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในภาพรวมสถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2547 รายงานฉบับสมบูรณ์บทสรุปผู้บริหารสถาบับรองรับมาตรฐานไอเอสโอOIE04.8รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารรายงานความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิฐอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ(สทอ.)ระยะที่1สถาบันการจัดการปัญญษภิวัฒน์OIE04.88รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่(ระยะที่2)มูลนิธิสถาบันวิจัยยโยบายเศรษฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2 โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิฐอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงานเศรษฐกิจอุตสากรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิฐอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพมูลนิธิสถาบันวิจัยแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์(Final Report)โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพสำนักงงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมOIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ(สทอ.)ระยะที่1สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์OIE04.88รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่(ระยะที่2)มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรฐกิจการคลังOIE04.88รายละเอียด